fbpx

Ekološka turistična kmetija

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (Podukrep 6.1.)

ponudba

Matjaž Mak je za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Povzetek:

Zavezal sem se, da bom na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji. Na kmetiji bom uvedel inovacije, povečal konkurenčnost prevzete kmetije, se vključil v shemo kakovosti in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Vključeval se bom v različne oblike izobraževanj in tako prispeval k nadaljnjemu razvoju kmetije. Kot mladi prevzemnik se bom na kmetiji tudi zaposlil ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavil knjigovodstvo na svoje ime.v

Glavne dejavnosti:

Kmetija, ki sem jo prevzel, je usmerjena v vinogradništvo. Kmetujemo na približno 17ha  zemlje, od tega 12ha kmetijskih zemljišč in 5ha gozda. Poleg osnovne dejavnosti vinogradništvo, imamo na kmetiji registrirano dopolnilno dejavnost. Na kmetiji ponujamo pripravo jedi iz doma pridelanih surovin.. V okviru razpisa sem si izbral cilje predvsem z namenom posodobitve mehanizacije in IKT opreme. Na kmetiji sem se tudi zaposlil.

Cilji:

Na kmetiji imamo naslednje cilje:

Povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3 % glede na vstopne kapacitete ha PKP

Nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega gospodarstva (strojne in programske opreme).

Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za mehansko zatiranje plevelov in škodljivih organizmov ter specialne kmetijske mehanizacije za konzervirajočo obdelavo tal in specialno obdelavo tal.

Odprava zaraščanja ter sprememba vrste rabe GERK iz 1411 v upravičeno rabo, ki se upošteva za preračun PKP v skladu s pravilnikom, ki ureja RKG.

Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih (velja za kmetijska gospodarstva, ki imajo najmanj 1 ha KZU v območju GO).

Pričakovani rezultati:

  • Hitrejše in varnejše delo na kmetiji
  • Lažje in varnejše delo na težko dostopnih terenih
  • Z vključevanjem v različne oblike izobraževanj prispevati k nadaljnjemu razvoju kmetije
  • Zaposlitev na kmetiji.

Povezava na EKSRP Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) (https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en) in Program razvoja podeželja (skp.si)